Drops

Product Name
Strength
Type
Pack Size
Atropine Sulphate Eye Drops
 1.0%w/v
Antichlolinergic
5ml,10ml
Bimatoprost & Benzalkonium chloride solution 
 0.03%w/v+ 0.005%v/v
Antiglaucoma
5ml
Brimonidine Tartrate Ophthalmic Solution
 0.2% w/v
Antiglaucoma
5ml
Brimonidine Tartrate & Timolol Maleate  Ophthalmic Solution
 0.2%w/v+ 0.13%w/v 
Antiglaucoma
5ml
Carboxymethylcellulose sodium , stabilized oxychloro complex (eye)
 0.5%w/v+ 0.005% w/v 
Lubricating
5ml,10ml
Carboxymethylcellulose sodium  with stabilized oxychloro complex (eye)
 1.0%w/v+ 0.0075% w/v
Lubricating
5ml,10ml
Chloramphenicol,  Dexamethasone sodium phosphate & Phenylmercuric nitrate  (eye/ear)
0.5%w/v + 0.1%w/v+ 0.001%w/v 
Antibiotics
5ml,10ml
Chloramphenicol opthalmic solution 
 0.5%w/v
Antibiotics
5ml
Chloramphenicol & Benzocaine  
0.5%w/v+  0.001%w/v  
Antibiotics
10ml
Chloramphenicol & Betamethasone  (eye/ear)
1.0%w/v+ 0.01%w/v 
Antibiotics
10ml
Ciprofloxacin &  Betamethasone sodium phosphate  Eye/Ear drops
0.3%w/v & 0.01%w/v
Antibiotics
10ml
Ciprofloxacin &  Dexamethasone sodium phosphate eq. to Dexamephasone  & Hydroxypropyl Methyl Cellulose  Eye/ear drops
0.3%w/v, 0.05%w/v & 0.25% w/v
Antibiotics
10ml
Ciprofloxacin & Hydroxypropyl Methyl Cellulose  Eye/ear drops
0.3%w/v & 0.25% w/v
Antibiotics
5ml,10ml
Clotrimazole & Lignocaine hydrochloride ear drops
Antibiotics
10ml
Dexamethasone sodium phosphate eye
 0.1%w/v 
Anti-lnflammatory
5ml
Diclofenac sodium eye
0.10%
Anti-lnflammatory
10ml
Drozolamide & timolol maleate  ophthalmic solution
2.0%w/v &0.5%w/v
Lubricating
5ml
Drozolamide hydrochloride  opthalmic solution 
2.0%w/v
Lubricating
5ml
Fluconazole eye/ear drops
0.30%
Antifungals
10ml
Fluorometholone , Benzalkonium chloride solution  eye drops
0.1%w/v,  0.02%v/v 
Lubricating
Flurbiprofen sodium & Hydroxypropyl Methyl Cellulose ophthamalic solution
0.3%w/v & 0.25%w/v
Anti-lnflammatory
10ml
Gatifloxacin  eye drops
0.3%w/v 
Anti-lnflammatory
5ml,10ml
Gatifloxacin  & Dexamethasone sodium  eye drops
0.3%w/v & 0.10%w/v
Anti-lnflammatory
10ml
Gentamicin eye/ear drops 
0.3%w/v
Antibiotics
5ml,10ml
Gentamicin sulphate &  Betamethasone sodium phosphate  Eye/Ear drops
0.3%w/v & 0.10%w/v
Antibiotics
5ml,10ml
Gentamicin sulphate &  Betamethasone sodium phosphate  Eye/Ear drops
0.3%w/v & 0.01%w/v
Antibiotics
10ml
Gentamicin sulphate & Hydroxypropyl Methyl Cellulose  Eye/ear drops
0.3%w/v & 0.25%w/v
Antibiotics
5ml,10ml
Gentamicin sulphate  , Dexamethasone sodium phosphate & Hydroxypropyl Methyl Cellulose Eye/ear drops
0.3%w/v , 0.05%w/v & 0.25%w/v
Antibiotics
5ml,10ml
Glycerin , carboxymethylcellulose sodium  , stabilized oxychloro complex   Eye drops
0.9% v/v,  0.5%w/v,  0.005% w/v 
Lubricating
10ml
Hydrocortisone & naphazoline nitrate Nasal drops
 0.02%w/v &  0.025%w/v
steroid
10ml
Ketorolac Tromethamine & Fluorometholone  ophthamalic suspension
 0.5% w/v & 0.1%w/v
Anti-lnflammatory
5ml
Levofloxacin  Eye drops
0.3%w/v
Antibiotics
5ml
Loteprednol etabonate  & Benzalkonium chloride solution 
0.5%w/v & 0.02%v/v
steroid
5ml
Moxifloxacin Hydrochloride eye drops 
0.5%w/v
steroid
5ml,10ml
Moxofloxacin & Dexamethasone sodium phosphate  eye drops
0.5% w/v & 0.05%w/v
Antibiotics
10ml
Moxofloxacin hydrochloride & Ketorolac Tromethamine  eye drops
  0.5% w/v& 0.5% w/v
Antibiotics
5ml
Moxofloxacin hydrochloride  , Prednisolone Acetate Eye drops
0.5% w/v , 1.0% w/v 
Antibiotics
5ml
Naphazoline hydrochloride , camphor  , Hydroxypropyl Methylcellulose, menthol, boric acid, Borax  eye drops
 0.1%w/v,  0.025%w/v,  2.5% w/v,  0.0025%, 3.0% w/v,  0.5%w/v 
Lubricating
10ml
Naphazoline hydrochloride , Hydroxypropyl Methylcellulose , camphor ,chlorpheniramine maleate  & menthol  eye drops
0.1%w/v,  0.2% w/v,   0.00025%w/v, 0.01% w/v & 0.00025%w/v
Lubricating
10ml
Neomycin sulphate   & Dexamethasone sodium    eye drops
 5% &   0.1%w/v
Antibiotics
5ml
Norfloxacin eye drops 
0.30%
Antibiotics
10ml
Ofloxacin  &  Dexamethasone sodium phosphate   eye drops
0.3% w/v &  0.01%w/v
Antibiotics
10ml
Ofloxacin  & Betamethasone  Eye/Ear drops
 0.3% w/v &  0.3%w/v
Antibiotics
10ml
Ofloxacin   + Dexamethasone sodium phosphate    + hydroxypropyl methyl cellulose eye/ear drops  
0.3% w/v +  0.05%w/v +  0.25%w/v
steroid
5ml,10ml
Ofloxacin Eye/Ear drops
0.3% w/v 
steroid
5ml,10ml
Olopatadine hydrochloride  eye drops
0.1% w/v
Antihistamin
5ml
Oxymetazoline hydrochloride nasal 
0.05%w/v
Sympathomimetic amine
10ml
Paradichlorobenzene, Benzocaine , Chlorbutol , Turpentine oil  ear drops
 2%w/v,   2.7%w/v,   5% w/v,  15% v/v
Anesthetic
5ml,10ml
Phenylephrine hydrochloride  , naphazoline hydrochloride , menthol , Camphor  eye drops
12%w/v,   0.05%w/v,  0.005%w/v,   0.01% w/v
Sympathomimetic amine
10ml
Prednisolone acetate  ophthamalic suspension
1%w/v
Anti-lnflammatory
10ml
Propylene glycol   & polyethylene glycol  Ophthalmic Solution
0.3%w/v &  0.4%w/v 
Lubricating
10ml
Sparfloxacin  eye drops
0.3% w/v
Diuretic
10ml
Tobramycin  & Fluorometholone   eye drops
0.3% w/v &  0.1%w/v
Antibiotics
10ml
Tobramycin sulphate   &Dexamethasone sodium phosphate eye/ear drops
0.3% w/v &  0.1%w/v
Antibiotics
10ml
Tobramycin sulphate eye drops
0.3% w/v
Antibiotics
5ml,10ml
Xylometazoline hydrochloride  & sorbitol  NASAL
0.1% w/v & 2.0%w/v
Nasal Decongestant
10ml
Xylometazoline 
0.05%w/v , 0.1%w/v
Nasal Decongestant
10ml